Radonmätning – alla borde göra det!

Visste du att det finns en osynlig fara som orsakar omkring 500 lungcancerfall om året i Sverige? Det rör sig om radon, en osynlig och luktfri gas som förekommer naturligt i vår omgivning. Det är viktigt att förstå hur radon kan komma in i ditt hem och vad du kan göra för att skydda dig själv och din familj.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det är omöjligt att veta om din bostad är en av dem utan att utföra en mätning. Radon finns naturligt i marken, luften och vattnet och kan komma in i ditt hem från flera källor:

  1. Marken: Radon från marken är den vanligaste källan till höga radonhalter inomhus. Den tränger in med markluften genom sprickor och otätheter i husets grundkonstruktion.
  2. Byggmaterial: Vissa byggmaterial, såsom betong, lättbetong och tegel, kan innehålla små mängder radium och avge radon. Normalt sett är halterna försumbara, men det finns undantag, som blåbetong, som användes flitigt mellan 1929 och 1975.
  3. Hushållsvattnet: Bergborrade brunnar kan ha vatten med höga radonhalter, även om detta är ovanligt i kommunalt dricksvatten.

Det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö är att utföra en radonmätning i ditt hem. En långtidsmätning under minst 60 dagar ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta på. Om du genomför en korttidsmätning får du en indikation på om det finns ett radonproblem, men en långtidsmätning ger ett mer tillförlitligt resultat.

Radon är en osynlig och potentiellt farlig gas. Att vara medveten om dess närvaro och agera genom att utföra en radonmätning är avgörande för att skydda din och din familjs hälsa. Folkhälsomyndigheten uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, och att risken för lungcancer beror på graden av exponering och radonhalten. Ta steget mot en säkrare inomhusmiljö genom att göra en radon mätning!

Relaterad information

Radonmessung
Die Radonmessung ist die einzige Möglichkeit, die Radonkonzentration in der Raumluft zu ermitteln. Das Ziel der Radonmessung ist es, festzustellen, ob die Radonkonzentration in einem akzeptablen Bereich liegt, also unterhalb des im Strahlenschutzgesetz festgelegten Referenzwerts von 300 Bq/m³, oder ob es diesen Wert übersteigt und Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Belastung zu reduzieren. Die Radonmessung erfolgt durch den Einsatz spezieller Radonmessgeräte, sogenannte passive Radon-Detektoren oder auch Dosimeter genannt.